Подобрување на претприемачкиот начин на размислување на младите научници

Поттикнување на иновативни стартапи

Подобрување на нивната улога во општеството и економијата

Програмата

Програмата

Програмата

Interreg IPA CBC програмата „Грција – Република Северна Македонија 2014-2020“ е Програма за прекугранична соработка кофинансирана од Европската Унија во рамките на Механизмот за претпристапна помош (ИПА II). Стратешката изјава на Програмата е „зајакнување на територијалната кохезија преку подобрување на животниот стандард и можностите за вработување со почитување на животната средина и со користење на природните ресурси за надградба на туристичкиот производ“. Вкупниот буџет на Програмата за периодот 2014-2020 година изнесува 45.470.066,00 €.

Инфективни агенси

Инфективни агенси
logo_ΠΤΑΚΜ_EN_600dpi
youth
logo-tee-blue-suntomo
cosv