Βελτίωση της επιχειρηματικής νοοτροπίας των νέων επιστημόνων

Ενθάρρυνση καινοτόμων επιχειρήσεων που ξεκινούν

Βελτίωση του ρόλου τους στην κοινωνία και την οικονομία

Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα

Το Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020» είναι ένα Πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (IPA II). Η στρατηγική δήλωση του Προγράμματος είναι «η ενίσχυση της εδαφικής συνοχής με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των ευκαιριών απασχόλησης με σεβασμό στο περιβάλλον και με τη χρήση των φυσικών πόρων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος». Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος για την περίοδο 2014-2020 είναι 45.470.066,00 €.

Φορείς Υπολοίησης

Φορείς Υπολοίησης
logo_ΠΤΑΚΜ_EN_600dpi
youth
logo-tee-blue-suntomo
cosv

Αποθετήριο

Αποθετήριο